Заявка генеральних планів
опубліковано 12 грудня 2019 року о 17:15


Додаток 2ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.04.2016 № 82 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13 червня 2018 року № 138)

ФОРМА 
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1

Зміст проектної заявки

с.

2

Загальна характеристика проектної заявки

с.

3

Проект

с.

3.1

Анотація проекту

с.

3.2

Детальний опис проекту:

с.


опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.


мета та завдання проекту

с.


основні заходи проекту

с.


план-графік реалізації заходів проекту

с.


очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

4

Бюджет проекту

с.

4.1

Загальний бюджет проекту

с.

4.2

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3

Розрахунок вартості проекту

с.

5

Додатки (за потреби)

с.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

   

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект)

Розроблення та виготовлення

топографічних та генеральних  планів населених пунктів

Вишнівської селищної ради

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Рішенням Вишнівської селищної ради від 17.12.2018р. №768-41/VII  «Про затвердження плану соціально-економічного розвитку Вишнівської селищної ради на 2019 рік»

Завдання 5 «Розвиток земельних відносин» - здійснення робіт із розроблення, оновлення генеральних планів громади.

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації.

Мета та завдання проекту

Метою проекту є розроблення та виготовлення топографічного та генерального планів населених пунктів Вишнівської об’єднаної громади.

Завданням проекту є організаційне та фінансове забезпечення розроблення та виготовлення топографічного та генерального планів 4населених пунктів   Вишнівської об’єднаної територіальної громади.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

3849 жителів

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік))

червень - грудень 2019 року

Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

1237,2

0

0

1237,2

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

200,1

0

0

200,1

Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0

0

0

0

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

Дніпропетровська обл. П’ятихатський р-н. Смт. Вишневе; с. Лозуватка; с. Терно-Лозуватка; с. Іванівка.

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail)

Селищний голова

Васильковська Тетяна Василівна

Тел. 0962898866

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail)

Заступник селищного голови Кулик Єгор Володимирович

Тел. 0964725560, egor.kulik1@gmail.com

Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail)

Пушкаренко Вікторія Миколаївна

Тел. 0672701482

Селищний голова
(посада керівника заявника)

________________
(дата, підпис)

Т.В. Васильковська
(ініціали, прізвище) 

3. ПРОЕКТ

3.1. Анотація проекту 

Виконавчий комітет Вишнівської селищної ради надає до розгляду проект «Виготовлення топографічних планів М 1:2000 для розроблення планів населених пунктів.

Даний проект спрямовано на реалізацію основних положень ст. 17, 19 та п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами внесеними згідно із Законом від 01.09.2015 р. № 320-19), а саме - планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Впровадження відповідного проекту у Вишнівській об’єднаній територіальній громаді створить умови для розроблення генеральних планів населених пунктів, що входять до громади, які у свою чергу будуть основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населених пунктів.

Соціально-економічна спрямованість: розроблення Схеми планування території громади забезпечить всебічний аналіз стану використання території громади, визначить стратегічні напрямки її розвитку та надасть науково обґрунтовані пропозиції щодо використання територіальних і природних ресурсів регіону.

Крім того, Схема має також визначити території переважного використання, де найбільш сприятливі умови для залучення інвестицій та надасть змогу впровадити механізми встановлення меж населених пунктів шляхом розроблення містобудівної документації на місцевому рівні й укладання угод про використання земель, у яких зацікавлені суміжні територіальні громади.

           У результаті розроблення генеральних планів населених пунктів громади має з’явитись не тільки обґрунтований прогноз розвитку поселення, але й консолідуюча ідея, що буде сприяти вихованню економічно і соціально активних громадян, їх об’єднанню для досягнення зрозумілої всім спільної мети з покращення умов їх життєдіяльності. Зміст містобудівної документації визначається і тим, що він має розглядатись як засіб виявлення протиріч у розвитку населеного пункту та розроблення пропозицій з їх подолання. Це дозволить завчасно попереджати органи місцевого самоврядування про характер і час можливого загострення таких протиріч для здійснення запобіжних дій і зняття соціальної напруги.

Для налагодження прагматичного діалогу з бізнесом доцільно (за досвідом розвинутих країн) визначати переліки та умови використання резервних земельних ділянок для різних видів діяльності. Так, в Канаді, Великій Британії створені і активно використовуються каталоги таких ділянок (у тому числі непрацюючих промислових і інших об’єктів). У Чехії, Словаччині місцева влада для залучення інвесторів забезпечує (за підтримки національної та регіональної влад) попереднє інженерне облаштування таких ділянок. Матеріали генеральних планів та іншої містобудівної документації мають використовуватися для розроблення бізнес-паспортів територій, в яких рекламувалася б їх інвестиційна привабливість. Для громадян важливо, що вони стануть активними учасниками процесу формування свого майбутнього.

Відкритість рішень генерального плану має дозволити використовувати їх і як засіб контролю з боку територіальних громад за діями органів місцевого самоврядування щодо ефективного розвитку поселень. У процесі розроблення та реалізації містобудівної документації має бути започаткований постійний діалог між всіма суб’єктами територіального розвитку. Це сприятиме формуванню солідарної відповідальності цих суб’єктів за долю своєї малої Батьківщини. У такому діалозі автори цієї документації (виходячи з принципів сталого розвитку) мають відігравати роль адвокатів майбутнього, застерігаючи партнерів від прийняття рішень, які мають лише короткостроковий ефект і можуть зашкодити інтересам нащадків. Бо, як відомо, для забезпечення сталого розвитку необхідно враховувати рівність прав як сьогоднішніх, так і майбутніх поколінь на ресурси зростання. Унікальні переваги робіт з планування територій полягають у тому, що їх вирішення:

- безпосередньо орієнтовані на людину, на задоволення сукупності її духовних і матеріальних потреб;

- мають міжвідомчий характер і покликані взаємоузгодити на конкретній території різновекторні галузеві інтереси, загальнодержавні, регіональні та місцеві пріоритети;

- пов'язані з використанням основи національного багатства – землі.

Усе викладене є складовою моделювання майбутнього території, що проектується, яке доповнюється пропозиціями щодо функціонального зонування простору та взаєморозміщення відповідних видів діяльності, розселення та випливаючого з нього розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

           В результаті реалізації проекту будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Вишнівської громади, її найбільш інвестиційні привабливі зони з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури району; поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу; визначення територій, напрямків сталого розвитку населених пунктів; забезпечення раціонального використання ресурсів.

Реалізація генеральних планів населених пунктів Вишнівської громади П’ятихатського  району дасть можливість здійснювати комплексну забудову території, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, створити прозорість механізму надання земельних ділянок для містобудівних потреб та містобудівного освоєння територій для соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.


3.2. Детальний опис проект

Повна відсутність стабільно діючої системи щодо: прогнозування розвитку територій; забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій; обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; визначення і раціонального розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів.

Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності; розроблення проектної документації, будівництво об'єктів; реконструкцію існуючої забудови та територій; збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень.

Створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення.


3.3. Мета та завдання проекту

Метою проекту є організаційне та фінансове забезпечення розроблення генеральних планів населених пунктів Вишнівської об’єднаної територіальної громади. Планування території охопить ряд тісно пов’язаних між собою заходів, які мають соціальне, економічне, будівельно-технічне, естетичне та екологічне значення.

Планувальні заходи передбачають досконалу просторову організацію населених пунктів громади на основі раціонального розміщення будівель, споруд та інших матеріальних елементів, ефективної організації та використання території і всього навколишнього середовища.

Через незадовільний стан містобудівної документації ускладнюється обґрунтування потреб у субвенціях та інших видах державної допомоги розвитку громади, а також здійснення контролю за раціональним використанням цих державних коштів, введення містобудівного кадастру.

Запровадження містобудівної документації в управлінську практику органів місцевого самоврядування створить сприятливі умови для розгортання інвестицій у будівництво, підвищить рівень захисту майнових прав населення.


3.4. Основні заходи проекту

Для реалізації мети проекту передбачається:

1. Проведення комплексу робіт по збору вихідних даних та їх аналізу (Створення інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 по матеріалах нового аерофотознімання в цифровому і графічному вигляді) 9 населених пунктів;

2. Розробка, погодження та затвердження генеральних планів наступних 9 населених пунктів громади: селища Вишневе, села Лозуватка, села Терно-Лозуватка, села Іванівка.

3. Впровадження моніторингу реалізації проекту, інформування громадськості про реалізовані завдання та проект в цілому через місцеві засоби масової інформації, соціальні мережі та веб-сайти органів влади, поширення практики серед інших громад.


 

3.5. План-графік реалізації заходів проекту

Період виконання

Захід

2019 Півріччя 1

Створення інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 по матеріалах нового аерофотознімання в цифровому і графічному вигляді

2019 півріччя 2

Виготовлення містобудівної документації  Генеральних планів населених пунктів та детальних планів території смт. Вишневе, с. Лозуватка, с. Терно-Лозуватка, с. Іванівка та громадське обговорення вищезазначених  проектів.


3.6. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

В результаті реалізації проекту будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання населених пунктів Вишнівської об’єднаної територіальної громади.

Тому результатом реалізації проекту буде:

Отримання Схеми планування території об’єднаної територіальної громади.

Отримання генеральних планів та в їх складі планів зонування території населених пунктів, які входять до складу громади.

Можливості прогнозування розвитку сіл громади.

Обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням.

Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови сіл, що входять до селищної ради.

Визначення раціонального розташування зон житлової та громадської забудови, виморочних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів.

Встановлення режиму забудови території, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності, розроблення проектної документації, будівництво об’єктів, реконструкцію існуючої забудови та території, збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень.

Створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.       

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість (тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Виготовлення топографічних планів М 1:2000 для розроблення генеральних планів населених пунктів.603,1     403,0200,1

              

              

0

2

Виготовлення містобудівної документації Генеральних планів населених пунктів Вишнівської селищної ради.


834,2


834,2


0


0


УСЬОГО

1437,3

1237,2

200,1

0

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п

Статті видатків

Загальна сума, тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

1

Видатки споживання

0

0

0

0

2

Видатки розвитку

1437,3

1237,2

200,1

0


УСЬОГО

1437,3

1237,2

200,1

0

4.3. Розрахунок вартості проекту


5. Додатки

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 124 від 19.05.2017; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 138 від 13.06.2018}

 
                                                                            

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux