Лозуватська ЗШ І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області
опубліковано 26 вересня 2018 року о 14:31

І. Загальні положення

1.1. Статут Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області є новою редакцією статуту комунального закладу Лозуватська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П'ятихатського району Дніпропетровської області. Даний статут затверджується у зв'язку із зміною засновника школи, назви школи та змін у чинному законодавстві.

1.2.  Комунальний заклад Лозуватська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради  П’ятихатського району Дніпропетровської області (далі – Школа) знаходиться в комунальній власності Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області (далі – Засновник).

1.3. Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області є правонаступником всіх прав і обов’язків комунального закладу Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області.

1.4. Повна назва: Комунальний заклад Лозуватська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області.

Скорочена назва:  КЗ Лозуватська ЗШ І-ІІІ ст.

1.5. Юридична адреса Школи: 52151, с. Лозуватка, вулиця Шкільна, будинок 54, телефони: 6-06-53.

1.6. Лозуватська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, ідентифікаційний номер ЄДРПО.

1.7. Засновник здійснює загальне керівництво та фінансування в межах коштів, що виділені бюджетом на галузь «Освіта», її  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання; організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарче обслуговування.

Засновник Школи або уповноважена ним особа затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них; укладає та розриває трудовий договір (контракт) з керівником Школи у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти; затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством.

1.8. Головною  метою  Школи   є   забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти: громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

1.9. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування,  на осіб, які їх замінюють.

1.10. Головними завданнями Школи є:

- забезпечення реалізації  права  громадян  на  повну  загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості, особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;

- виховання  в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності, відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;

- розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань, наукового  світогляду;

-  реалізація права  учнів   на  вільне  формування політичних   і   світоглядних   переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про природу,  людину і суспільство.

1.11. Школа   в   своїй   діяльності   керується Конституцією України,  Законами  України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням  про  загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.12. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.13. Школа  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови провадження освітньої діяльності; 
 • дотримання державних стандартів освіти; 
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому  числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Мовою освітнього процесу у Школі є державна мова – українська.

1.15.Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

1.16.У загальноосвітній школі для дошкільників створюються умови для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту;

 • для учнів школи І ступеня створюються умови для організації пропедевтичного навчання;
 • для учнів школи ІІ ступеня організовується поглиблене вивчення предметів відповідно до профілізації школи та можуть створюватися гімназійні класи;
 • для учнів школи ІІІ ступеня можуть створюватися ліцейні класи ( не менше 50 учнів на одній паралелі) для організації навчання за обраними напрямками профілізації ( не менше трьох).

1.17.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області, які забезпечують освітній процес у закладі, визначається директором школи відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.18.Заклад загальної середньої освіти самостійно обирає профілі навчання, керуючись нахилами та здібностями учнів, потребами суспільства і батьків, відповідним кадровим забезпеченням та можливостями матеріально-технічної бази.

1.19.Школа  має право:

- визначати форми,  методи і засоби освітнього    процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому   порядку    розробляти    і    впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами,науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні  форми   морального   і   матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути  розпорядником рухомого  і  нерухомого  майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним статутом з дозволу Засновника;

- отримувати кошти   і   матеріальні   цінності   від   органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботу спеціалістів  на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку Школи та реалізації її мети.

1.20. Школа може брати участь у: міжшкільних методичних об’єднаннях, творчих групах; психологічній, соціальній, методичній службах;  може створювати об’єднання учнів, вчителів, батьків; гуртки в межах коштів, виділених на її утримання.

1.21. Форми організації методичної роботи у Школі визначаються щорічно наказом директора .

1.22. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Школі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки  України.

1.23. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття  проводяться за індивідуальною формою навчання.

1.24. У Школі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, чинного законодавства. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором школи.

1.23.Медичне обслуговування учнів та відповідні  умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Школи і відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів та працівників Школи, моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у Школі.

1.24.Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються згідно чинного законодавства України, угодами, що укладені між ними.

ІІ. Зарахування учнів до Школи та їх відрахування

2.1. За Школою Засновник закріплює  відповідну територію обслуговування і до початку навчального року здійснюється облік дітей шкільного віку, які мають в ній навчатися.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів Школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, визначеної Засновником.

2.3. Керівник Школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Школи, її статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.4. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом  директора. Для зарахування учня до Школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня - документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Школи відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів Школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У разі вибуття учня з населеного пункту, переходу учня до іншої школи для здобуття повної загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до Школи заяву із зазначенням причини вибуття, переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншої школи.

ІII. Організація освітнього процесу

3.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи її розвитку.

План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та педагогічною радою Школи.

3.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план погоджується  педагогічною радою, затверджується відділом освіти,культури, молоді та спорту виконавчого комітету Вишнівської селищної ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Школа здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

3.5. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на  семестри та режим роботи) встановлюються Школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчальний рік у Школі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.6. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, дозволяється лише в позаурочний час за особистою згодою учнів та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.9. Тривалість уроків у Школі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями". При цьому в початкових класах вона не повинна перевищувати норм, встановлених Законом України "Про загальну середню освіту".

3.10. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

3.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з установами, які визначені чинним законодавством і затверджується директором школи.

Тижневий режим роботи Школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.12. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

3.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.14. У Школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік навчальних досягнень.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах з дотриманням вимог чинного законодавства до ведення журналів.

3.15. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.16. Навчання у 4-х класах завершується оцінюванням моніторингу успішності, у випускних 9-х і 11-х класах  завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

3.17. Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

3.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

3.19. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.20. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.21. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.22. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

3.23. Виховання учнів  здійснюється під час проведення уроків, у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

3.24. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.25. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.26. Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.27. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

IV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу  є учні, педагогічні працівники, практичний психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

4.3. Учні Школи мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір  форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою та на інклюзивне навчання;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;                                  - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;                                      - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Учні Школи зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Школи, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Школи відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Школи;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України;

- дотримуватися правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд;

- прибувати на заняття в шкільній формі.

4.5. Учні Школи залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил  внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.6. Учні з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.7.Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, учнів 1-4 класів, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів із сімей учасників АТО.

4.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

4.9. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.10. До педагогічної діяльності у Школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

4.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини вирішує керівник закладу освіти згідно законодавства України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.12. Директор Школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

4.13. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

•класне керівництво – 20-25%;

•перевірка зошитів – 10-20%;

•завідування:

•майстернями – 15-20%;

•навчальними кабінетами – 10-15%;

•навчально-дослідними ділянками – 10-15%;

•бібліотечна робота – до 50%;

•книжковий фонд – 15-30%;

•доплата за вислугу років – 10-30%;

•надбавка за престижність – 20%.

Ставки заробітної плати учителів, як і ряду інших педагогічних працівників, встановлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).

Короткі перерви, передбачені між уроками, є робочим часом педагогічного працівника.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Педагогічне навантаження вихователя групи продовженого дня становить 30 годин.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

4.14. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;                                                   - брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів  та інших органів самоврядування Школи, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, перепідготовку;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проходити Сертифікацію, яка відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника.

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- на додаткові відпустки у відповідності до листа Міністерства освіти України «Щодо орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватися додаткова відпустка»;

- на виплату щорічної грошової нагороди за сумлінну працю;

- на щорічну матеріальну нагороду на оздоровлення.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.15. Педагогічним працівником Школи повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

Педагогічні працівники  зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Школи;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаємопорозуміння, миру,  злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію;

- дотримуватись академічної доброчесності;

- сприяти зростанню іміджу Школи;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам.

4.16. У  Школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами"

4.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

За результатами атестації педагогічних працівників  визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання.

4.18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами колективного договору.

4.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  та у відповідних державних, судових органах.

4.20. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Школи;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.21. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, Школа може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.22. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.23. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися цього Статуту;

- виконувати накази та розпорядження директора школи;

- рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб  життя.

V. Управління Школою

5.1.  Директор комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії не більше ніж на два строки.

Безпосереднє керівництво Школою здійснює  директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором на момент затвердження цього статуту.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників Школи;
 • створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами,  Засновником тощо.

5.2. Вищим  органом  громадського  самоврядування Школи   є  загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів  з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Школи    -     зборами трудового колективу;
 • учнів  Школи другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.

Загальні збори  правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати   збори , якщо за  це  висловилось  не  менше  третини учасників від їх  загальної  кількості, має директор школи, Засновник.

Загальні збори :

- обирають батьківський комітет Школи,  його  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт   директора ;

- розглядають питання    навчально-виховної,    методичної    і фінансово-господарської діяльності Школи;

- затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та  інших педагогічних працівників.

5.3. У  Школі  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Школи;

- переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів  та працівників Школи.

Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до потреб Школи.  

Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.4. У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


VІ. Охорона праці та пожежна безпека

6.1.Школа забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.  

6.2. Школа  зобов’язана додержуватися вимог закону України «Про охорону праці», норм та правил додержання правил безпеки,пожежної безпеки, норм санітарії,створювати сприятливі умови праці, проводити обов’язкове соціальне страхування всіх працівників  від нещасних випадків і профзахворювань.

6.3. Школа забезпечує відповідний контроль за роботою працівників, вживає залежно від розміру та характеру їх діяльності організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та оточуючого середовища, проводить необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи функції та властивості педагогічного, обслуговуючого, медичного та технічного персоналу.

6.4. Школа несе відповідальність згідно з чинним законодавством за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням ним трудових обов’язків.

6.5. Школа забезпечує заходи пожежної безпеки  згідно з Законом України «Про пожежну безпеку».

6.6. Заходи з Цивільного захисту організовуються та проводяться на підставі Закону України «Про Цивільну оборону», розпорядчих актів Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

VІІ. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні засоби,  службове житло,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Школи.

7.2. Майно  Школи  належить  їй  на  правах власності,  повного  господарського   відання   або   оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

7.3.  Школа відповідно  до  чинного  законодавства користується   землею,   іншими   природними   ресурсами   і  несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого майна Школи   проводиться   лише   у   випадках, передбачених чинним законодавством.  Збитки,  завдані Школі  внаслідок  порушення її майнових прав іншими юридичними та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного законодавства.

7.5. Для   забезпечення   освітнього   процесу  база Школи   складається   із   навчальних   кабінетів, майстерень,  спортивного  і  читального  залів,   бібліотеки, архіву,   медичного,  комп'ютерного кабінетів,  фізичної та хімічної лабораторій, класних кімнат, ігрової кімнати, їдальні, приміщення    для інженерно-технічного  та навчально-допоміжного персоналу,   учительської, організаторської, тренажерної, санвузлів та туалетів.

7.6.  Школа  має  земельну ділянку,  де  розміщуються  спортивні  майданчики, квітники, зона відпочинку, господарська зона, котельня тощо.

VIІІ. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська  діяльність Школи здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису Школи є:

- кошти Засновника; кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому  нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від    реалізації    продукції    навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом освіти як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену установчими документами закладу освіти.

8.3. У Школі   створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб учнів за рахунок коштів Засновника та бюджету в  розмірі  не  менше  трьох відсотків  витрат  на  його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку  Школи і витрачаються відповідно до кошторису,  що затверджується директором школи.

Облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюються  Школою  згідно  з  наказом директора,  що  видається  відповідно    до    порядку,    передбаченого    чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду  загального обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  місцевого самоврядування, органи управління освітою.

8.4. Школа   має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації   або фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.5. Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку   в  Школі визначається     законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів  влади,  яким вона підпорядкована. За рішенням Засновника бухгалтерський облік здійснюється самостійно.  

8.6. Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до законодавства.

8.7. Штатні розписи Школи встановлюються Засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

ІX. Міжнародне співробітництво

9.1.  Школа    за     наявності     належної матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін   у   рамках   освітніх  програм,   проектів, встановлювати   відповідно   до   законодавства  прямі  зв'язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Школа  має  право  відповідно  до   чинного законодавства  укладати  угоди  про  співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами,  підприємствами,  організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

X. Контроль за діяльністю Школи

10.1. Державний  контроль  за  діяльністю  Школи здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів, Засновник та відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівської селищної ради.

10.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю Школи є атестація,  що проводиться не  рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування) Школи  з питань,  пов'язаних з його освітньою діяльністю. Зміст,  види  і  періодичність  цих перевірок   визначаються   територіальним органом Державної служби .

XІ. Реорганізація або ліквідація  Школи

11.1. Рішення,  про  реорганізацію  або ліквідацію Школи приймає Засновник.

Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться  ліквідаційною  комісією,  призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за  рішенням  господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії  до  неї  переходять повноваження щодо управління Школою.

11.2. Ліквідаційна комісія  оцінює  наявне  майно Школи,  виявляє  його  дебіторів і кредиторів і розраховується з ними,   складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє    його Засновнику.                                        

11.3. У    випадку   реорганізації  Школи  права   та   зобов'язання  переходять до правонаступників  відповідно  до  чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux