Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Вишнівської селищної ради
опубліковано 21 травня 2020 року о 09:38

Аналіз регуляторного впливу до проєкту 

рішення Вишнівської селищної ради

 «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради» 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проєкту рішення Вишнівської селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради» (надалі - Центр).


І. Визначення та аналіз проблеми 

 

Рішенням 55 сесії Вишнівської селищної ради 7 скликання від 06 березня 2020 року № 1316-55/VII був утворений відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради (далі – Центр), головною метою діяльності якого є забезпечення дотримання та реалізації принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністраторів Центру шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернень. Функціонування Центру має надати можливість отримувати адміністративні послуги в одному приміщенні та за чіткою процедурою, що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців селищної громади та суб’єктів господарювання, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг.

Адже на цей час, за умови відсутності затвердженого порядку взаємодії між учасниками процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи Центру, суб’єкти звернень вимушені звертатися до суб’єктів надання адміністративних послуг безпосередньо, які розміщуються в різних приміщеннях, та працюють за власними графіками прийому відвідувачів. До того ж, наявність особистого контакту заявника з виконавцем послуги не виключає корупційної складової, на боротьбу з якою зорієнтована робота Центру, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів Центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» органам місцевого самоврядування у своїй діяльності рекомендовано керуватися Примірним регламентом з питань забезпечення функціонування таких Центрів. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2016 року № 652 були внесенні суттєві зміни до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, зокрема з’явилися норми, якими передбачено можливість для представників суб’єктів надання адміністративних послуг брати участь у роботі Центру в частині надання консультацій суб’єктам звернень. Також більш детально регламентовано порядок надання консультацій суб’єктам звернень та прийому від них документів працівниками Центру, встановлено екстериторіальність в отриманні адміністративних послуг через Центр, запроваджено процедуру подачі заяви на отримання адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 714 більш деталізовано вимоги щодо організації безбар’єрного доступу до Центру та отримання необхідної інформації для людей з інвалідністю, інших маломобільних груп населення, а також облаштування прилеглої території до будівлі такого Центру. Крім того, чітко визначено особливості діяльності віддалених робочих місць адміністраторів, у тому числі пересувних (так званих – мобільних кейсів).

Враховуючи законодавчу норму, а саме статтю 12 Закону України «Про адміністративні послуги», щодо можливості утворення Центру при виконавчому органі селищної ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення, необхідності затвердження документів, регламентуючих роботу Центру, постає нагальна потреба щодо розробки та подальшого прийняття Регламенту Центру відповідно до вимог чинного законодавства України.

За допомогою введення в дію рішення селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради» передбачається виконання вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи Центру (віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення)), та виключення корупційної складової під час контакту із громадянами і суб’єктами господарювання.

Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні реєстратори).

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:Групи (підгрупи)

Так

Ні 

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, державні реєстратори)

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-


II. Цілі державного регулювання


 • Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.
 • Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:
 • приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України основних засад організації діяльності Центру (з віддаленими робочими місцями адміністраторів (у разі їх утворення));
 • реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;
 • створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, іншими маломобільними групами населення, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами «організаційної єдності» та «єдиного вікна», а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;
 • забезпечення у Центрі (на віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі їх утворення)), прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;
 • запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;
 • виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;
 • встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами Центру та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;
 • здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень Центру.


ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

         Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:


Вид альтернативи

Опис альтернативи 

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту Центру, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до Центру як повністю легітимної інституції, замовляти адміністративні послуги, в тому числі й за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, й отримувати результати в Центрі (на віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі їх утворення)), за принципом «єдиного офісу». Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів Центру, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

Альтернатива 2 

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності Центру, що буде суперечити положенням Закону України «Про адміністративні послуги», постанові Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи Центру.

Альтернатива 3 

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Ухвалення проєкту рішення «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради», що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України та налагодити ефективне функціонування Центру як дієвої інституції, робота якої спрямована на протидію корупції та забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання. Запропонований проєкт побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, державні реєстратори)

Вид альтернативи 

Вигоди 

Витрати

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

- поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в Центрі через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

- можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення оновленої редакції Регламенту Центру;

- збереження часу в питанні налагодження взаємодії між адміністраторами Центру та суб’єктами надання адміністративних послуг.

- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через Центр);

- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів «єдиного вікна» та «організаційної єдності», а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання адміністративних послуг у Центрі, в тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через Центр).

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

- часткове врегулювання питання співпраці з Центром у сфері надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних
послуг – органів влади і посадових осіб.

- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої законодавством, редакції Регламенту Центру, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі Центру, а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо співпраці з Центром, які є неврегульованими і незрозумілими.

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного Центру згідно з вимогами чинного законодавства України;

- встановлення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через Центр (віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення);

);

- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від Центру до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні Центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та Центру в цілому.

- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому оновленої редакції Регламенту Центру, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під «нові» умови роботи в форматі діяльності Центру;                               - позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ, а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

(у даному випадку – Вишнівська селищна рада, що утворила Центр)

 

Вид альтернативи 

Вигоди

 Витрати

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- формування негативного іміджу місцевої влади в «очах» громадськості через неможливість запровадження сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг та створення незручностей для населення, збільшення фінансових та часових витрат заявників на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, що не співпрацюють з Центром відповідно до закону;

- можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

- витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої законодавством, редакції Регламенту Центру, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі Центру, а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування Центру, які є неврегульованими і незрозумілими;

 - витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України.

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- наявність документів, регламентуючих роботу Центру, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

- забезпечення роботи Центру як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах;

- організація сучасного якісного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу»;

- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернення;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців громади;

 - економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише одного Центру (віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення), а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у Центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг;

- формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади.

Надання однієї адміністративної послуги в Центрі займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,38 грн.


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи 

Вигоди

 Витрати

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з Центром через відсутність затвердженого порядку взаємодії – оновленої редакції Регламенту Центру;

- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через Центр з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через Центр).

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

Відсутні.

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення;

- економія фінансових та часових ресурсів громадян через відвідування лише одного Центру (віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення), а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у Центрі сервіси засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в Центрі;

 - можливість впливати на вдосконалення роботи Центру та якість обслуговування через застосування методів громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій.

 - витрати часу на детальне вивчення оновленої редакції Регламенту Центру, запропонованого переліку сервісів і послуг, що запроваджені і надаються в Центрі (на віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі їх утворення), та якими можна скористатися або замовити засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), отримати як «швидкі» послуги, в тому числі безпосередньо через адміністратора Центру.


 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

   

Показник

Великі

Середні

Малі 

Мікро

Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць *

-

-

28

98

126

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків (%)

-

-

19

81

100

* - за даними відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету Вишнівської селищної ради за 2019 рік

Вид альтернативи 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з Центром через відсутність затвердженого порядку взаємодії – Регламенту;

- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів виключно за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі через неврегульованість співпраці з суб’єктами надання адміністративних послуг;

- унеможливлення подавати замовлення на отримання певних видів послуг засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність «узаконеного» порядку взаємодії Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

 Відсутні.

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами «організаційної єдності» та «єдиного офісу» в Центрі;

- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання через відвідування лише одного Центру (віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення), а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені в Центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в Центрі;

- можливість впливати на вдосконалення роботи Центру та якість обслуговування через застосування методів моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій;

- отримання послуг в ЦНАП за принципом екстериторіальності.

На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 67,10 грн.


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

         Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

         4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

         3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

         2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

         1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого порядку дій між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень. Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

2

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не зможе врегулювати питання встановлення єдиних стандартів роботи та запровадження уніфікованих процедур з суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними.

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

4

Забезпечує:

 • - покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;
 • - прозорість та відкритість виконання через Центр (віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення)) всіх необхідних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;
 • - виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;
 • - належні умови для якісної роботи фахівців Центру, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;
 • - встановлення чіткого порядку дій між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок) 

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

 Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для Центру статусу повністю легітимної інституції, містить ризики щодо порушення принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через Центр з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в Центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо.

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться невирішеними проблеми: приведення Регламенту Центру у відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і  дозвільних процедур.

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи Центру буде частково врегульовано.

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи Центру.

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються невирішеними питання: належного виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, відпрацювання ефективної взаємодії між Центром та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованої на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах.

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

- затвердження Регламенту Центру згідно з вимогами чинного законодавства України;

- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у Центрі (на віддалених робочих місцях адміністраторів (у разі утворення));

- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи Центру;

 - прийом документів на отримання адміністративних послуг за відпрацьованим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

 - популяризація роботи Центру, створення потужного інформаційного майданчика в приміщенні Центру, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

- отримання послуг у Центрі незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена.

-

Є збалансованою та найсприятливішою. Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті.


Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива 1 Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Не забезпечує належне виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2 Запровадження часткового регулювання

Не забезпечує належного виконання чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг.

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3 Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження оновленої редакції Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у Центрі, буде прийнято.


Зміни до чинного законодавства України, в тому числі і щодо запровадження «більш складних» умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи або поширення епідемії, проголошення надзвичайної ситуації або стану, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності, або змінити формат роботи Центру, наприклад, в умовах пандемії. Відповідно, зменшиться кількість звернень до Центру та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі «послаблення» окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг. Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу Центру та, відповідно, у затверджений Регламент Центру.


Вирішення проблеми можливе лише шляхом ухвалення проєкту рішення Вишнівської селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради», яким встановлюється порядок роботи Центру (віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення)), дій адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи Центру, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення Центру (віддалених робочих місць адміністраторів (у разі їх утворення)).

Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.


V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішенням Вишнівської селищної ради Регламенту Центру та його подальшого оприлюднення на офіційному веб-ресурсі органу місцевого самоврядування та в приміщенні Центру, як це передбачено вимогами чинного законодавства України.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.

Регламентом Центру передбачено приведення організації діяльності Центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщень, в яких розміщуються Центр (віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення)), створення належних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі людьми з інвалідністю, іншими маломобільними групами населення, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами «організаційної єдності» та «єдиного вікна», а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів, запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також у Регламенті Центру визначаються особливості діяльності адміністраторів, що працюватимуть на віддалених робочих місцях (у разі їх утворення), в тому числі роботи пересувного віддаленого місця адміністратора (мобільне автоматизоване робоче місце – мобільний кейс), закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між Центром (віддаленими робочими місцями адміністраторів (у разі їх утвооення)) і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів Центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).

Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками Центру та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, закріплено принцип «екстериторіальності» надання адміністративних послуг.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

розробка проєкту регуляторного акта – проєкту рішення Вишнівської селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради», обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;

оприлюднення проєкту рішення Вишнівської селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради» разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

прийняття проєкту регуляторного акта «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради» на сесії селищної ради;

оприлюднення прийнятого рішення на офіційному сайті.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.


VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

        

         На утримання Центру на рік виділяється: 291810,64 грн., в тому числі заробітна плата – 220800,00 грн.; нарахування на заробітну плату – 48576,00 грн.; оплата електроенергії та теплопостачання – 22346,80 грн.; оплата водопостачання та водовідведення – 87,84 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100 %.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).).


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Даний проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Вишнівської селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради», як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

         Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

         Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

         Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

         З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

 

з/п 

Показники результативності 

Перший рік запровадження

За п’ять років

Кількісні 

1

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян

18000

90000

2

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги надаються через Центр

8

12

3

кількість наданих адміністративних послуг

6200

31000

4

кількість скарг на роботу Центру

1

3

Якісні (у бальній системі)

1

зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через Центр

3

3

2

рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо державного регулювання

3

3

3

рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в Центрі

2

3


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта


Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта будуть здійснюватися відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради.

         Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:

- базове відстеження – до набуття чинності цього регуляторного акта, а саме: з 10 лютого 2020 року до 13 березня 2020 року;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього рішення;

- періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

         Методи проведення відстеження результативності:

для проведення базового відстеження використовувались такі методи одержання результатів відстеження:

- статистичні;

- соціологічні.

         Вид даних:

Статистичні показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг, а також шляхом аналізу вивчення громадської думки.

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернення):

- зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через Центр;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

- рівень обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в Центрі.

         Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг та дозвільних документів.


Селищний голова                                                              Т.ВАСИЛЬКОВСЬКА

Проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Вишнівської селищної ради та аналіз його регуляторного впливу підготовлені відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради. 


Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту рішення


ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

до проєкту рішення Вишнівської селищної ради

«Про затвердження Регламенту відділу

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської селищної ради»

 

1. Консультації з представниками суб’єктів господарювання щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів господарювання та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період:
з 10 лютого 2020 року до 13 березня 2020 року;


Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

25

Обговорено проєкт Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2

Телефонний запит до суб’єктів господарювання

25

Обговорено проєкт Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 126, у тому числі, малі - 28, мікропідприємства - 98.

3. Розрахунок витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів господарювання на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

126

8

Сумарно, гривень

-

-

-


Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів господарювання щодо виконання регулювання та звітування.


Для розрахунку оцінки вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування береться розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IХ на 01.01.2020– 4723 грн

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 4723 грн., 22-робочі дні, 214,7 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(4723:22:8)*0,5=13,42 грн.

13,42 грн

-

67,10 грн

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(заробітна плата за місяць – 4723 грн.,          22-робочі дні – 214,7 грн., зарплата за             1 день (8 годин) або 26,84 грн. (за 1 годину): (4173:22:8) х 1 = 26,84 грн.

 - підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(26,84 х 1,5 = 40,26 грн);

 - подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години

(26,84 х 0,5 =13,42 грн);

 

Разом: 40,26 грн + 13,42 грн + 13,42 грн = 67,10 грн

67,10 грн

-

335,50 грн

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

80,52 грн

-

402,60 грн

15

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

126

16

Сумарно, гривень

10145,52 грн


50727,60 грн


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів господарювання.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області 

 

Процедура регулювання суб’єктів господарювання

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання


-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання


-

-

-

-

-

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання


-

-

-

-

-

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання


-

-

-

-

-

Підготовка звітності за результатами регулювання


-

-

-

-

-

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня
2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) встановлений посадовий оклад адміністратора у розмірі 4710 гр.

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,05 години;

- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;

- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;

- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.


Заробітна плата одного адміністратора Центру за місяць – 4710, 00 грн., 22 - робочі дні, 214,09 грн. за день (8 годин) або 26,76 грн. (за 1 годину): (4710:22:8) х 1 = 26,76 грн.

(0,5 х 26,76 = 13,38 грн)

0,5 год.

13,38 грн.

(за 0,5 години)

8

126

13487,04 грн.
Разом за рік

0,5 год.

13,38 грн.

(за 0,5 години)

8

126

13487,04

 

Сумарно за п’ять років

0,5 год.

13,38грн.

(за 0,5 години)

8

126

67435,20

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів господарювання, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів господарювання на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів господарювання щодо виконання регулювання та звітування

10145,52 грн

50727,60 грн

3

Сумарні витрати господарювання на виконання запланованого регулювання

10145,52 грн

50727,60 грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів господарювання

13487,04грн.

 

67435,20 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

23632,56 грн

118162,80 грн

5. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів господарювання щодо запропонованого регулювання не потребує.

Селищний голова                                                             Т.ВАСИЛЬКОВСЬКА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux